ALGEMENE VOORWAARDEN UITLAAT EN OPPAS SERVICE

 

Download PDF Algemene voorwaarden service : klik hier

Download PDF Overeenkomst : klik hier

 

Artikel 1: definities
1.1. Serviceverlener: Animaste, ondernemingsnummer BE 0846.950.055,
vertegenwoordigd door Nathalia Demeulenaere, Koekoekstraat 77, 1755 Gooik
Rekening: IBAN BE34 7512 0594 5790 - BIC AXABBE22
1.2. Klant: eigenaar van het huisdier
1.3. Service:

- uitlaten van, oppassen op of voederen/verzorgen van het huisdier van de Klant (zie beschrijving op de Overeenkomst Uitlaat- en oppasdienst voor huisdieren, opgesteld voor elke service tussen Animaste en klant)
- geven van training
1.4. Huisdier: huisdier(en) van de Klant voor dewelke Animaste de service verstrekt

 

Artikel 2: algemeen
2.1. Op alle services zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend zijn door zowel de Klant als door Animaste.
2.2. Animaste behoudt zich te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. De Klant kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
2.3. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden via de website www.animaste.be of kunnen op verzoek opgevraagd worden.
2.4. Op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Artikel 3: rechten en plichten van Animaste
3.1. Bij uitlaatservice of training op een andere locatie dan de woonomgeving van het huisdier en zonder het bijzijn van de eigenaar, wordt het huisdier door Animaste op het afgesproken adres en tijdstip opgehaald en teruggebracht.
3.2. Het huisdier mag voor het uitlaten of training door Animaste meegenomen worden naar een andere plek dan de woonomgeving van de Klant, enkel en alleen met schriftelijk akkoord van de Klant.
3.. Animaste is niet aan te merken als bezitter van het huisdier.
3.4. Animaste is door ondertekening van de overeenkomst gemachtigd om het huisdier uit te laten, erop te passen, te voederen/verzorgen of te trainen zonder het bijzijn van de eigenaar op de afgesproken dagen en tijdstippen.
3.5. Animaste laat het huisdier uit, past erop, voedt/verzorgt het of traint het volgens de duur zoals omschreven in de overeenkomst.
3.6. Animaste gaat op een diervriendelijk verantwoorde manier met het huisdier om.
3.7. Animaste heeft het recht het huisdier los te laten lopen tijdens de service, enkel als dit beschreven werd in de overeenkomst en goedgekeurd werd door de Klant. Het huisdier wordt enkel in eigen roedel uitgelaten, ttz niet met huisdieren van andere eigenaren.
3.8. Indien het huisdier tijdens de uitlaat / oppasservice of training zonder bijzijn van de eigenaar zou weglopen of uitbreken zal Animaste alles in het werk stellen om het huisdier terug te vinden, echter zonder daarvoor verantwoordelijk te kunnen gesteld worden.
3.9. Animaste houdt de Klant op de hoogte van afwijkend gedrag en gezondheid van het huisdier tijdens dat het huisdier onder toezicht van Animaste valt.
3.10. Animaste kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekte, infectie, letsel of aandoening die het huisdier oploopt tijdens dat het huisdier onder toezicht van Animaste valt.
3.11. Ingeval de Klant een huissleutel overhandigt aan Animaste, nodig voor het uitvoeren van de Service, verbindt Animaste er zich toe de sleutel zorgvuldig in bewaring te nemen, niet te voorzien van adresgegevens, niet te dupliceren, enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen Service en op vraag van de Klant of bij beëindiging van de Service de sleutel onmiddellijk terug te geven. Bij verlies of diefstal van de sleutel zal Animaste de Klant zo snel mogelijk verwittigen zonder daarbij echter aansprakelijk kunnen gesteld te worden voor eventuele schade als gevolg daarvan.
3.12. Animaste behoudt zich het recht om de Service te annuleren in geval van zeer slechte weersomstandigheden zoals hevige regen, sneeuw, ijs en storm.
3.13. Animaste behoudt zich het recht om het huisdier te weigeren indien zij van mening is dat het huisdier een probleem of gevaar kan zijn voor andere dieren of personen en daardoor ongeschikt is voor de gewenste Service.
3.14. Animaste behoudt zich het recht om, indien het huisdier ziek is, het huisdier gedurende deze periode niet uit te laten of te trainen.
3.15. Animaste behoudt zich het recht om bij reden van overmacht af te zien van de Service. Animaste geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de Klant zodra er sprake is van een dergelijke onvoorziene omstandigheid.
3.16. Animaste behoudt zich het recht om de services tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. Animaste dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan Klanten.
3.17. Animaste heeft ten allen tijde het recht tot opzegging van een overeenkomst.

 

Artikel 4: rechten en plichten van de Klant
4.1. De Klant zorgt ervoor dat alle nodige medicatie voorhanden is indien het huisdier deze nodig heeft.
4.2. De Klant zorgt ervoor dat het huisdier preventief behandeld wordt tegen vlooien, wormen en teken.
4.3. Indien het huisdier ziek, loops of drachtig is, zal de Klant dit melden vóór het uitvoeren van de Service.
4.4. De Klant zal bij het kennismakingsgesprek vermelden of het huisdier al dan niet ooit agressief gedrag vertoond heeft naar mensen en/of andere dieren. Indien dit zo is heeft Animaste het recht het huisdier te weigeren.
4.5. De Klant zal de overeenkomst volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen. Bij het vermelden van onvolledige of foutieve informatie, is de Klant aansprakelijk jegens Animaste voor alle daaruit voortvloeiende schade.
4.6. De Klant machtigt Animaste om - enkel in geval van hoogdringendheid en indien de Klant niet bereikbaar is binnen de daarvoor nodige tijd – in geval dat het dier dringend medische verzorging nodig heeft door ongeval, ziekte, letsel, e.d., op kosten van de Klant de in de overeenkomst vermelde dierenarts en bij niet beschikbaarheid van deze laatste, eender welke andere dierenarts te consulteren, die alle nodige medische handelingen mag verrichten, inclusief het laten inslapen bij een uitzichtloze situatie en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.
4.7. De Klant machtigt Animaste om – enkel in geval van hoogdringendheid en indien de Klant niet bereikbaar is binnen de daarvoor nodige tijd - in geval van plotselinge sterfte van het dier, op kosten van de Klant de nodige zorg te dragen voor de begrafenis of crematie. Eventuele wensen kan de Klant laten opnemen in de overeenkomst.
4.8. De Klant heeft een familiale verzekering waarbij het huisdier is meeverzekerd.
4.9. De Klant zorgt ervoor dat alles wat nodig is voor het optimaal te kunnen uitvoeren van de diensten, ter beschikking wordt gesteld aan Animaste, met name een halsband, een leiband, een handdoek bij nat weer, voedsel, medicatie enz.
4.10. Indien de Klant om eender welke reden de afgesproken dienst wenst af te zeggen, dient hij Animaste minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Bij gebreke daaraan zullen de diensten alsnog in rekening gebracht worden.
4.11. De Klant zorgt ervoor dat het huisdier op het afgesproken adres en tijdstip aanwezig is. Indien het huisdier niet aanwezig is worden de kosten van de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

 

Artikel 5: aansprakelijkheidsstelling
5.1. Animaste heeft een beroepsaansprakelijke verzekering voor het geval het huisdier van de Klant schade zou aanrichten aan derden terwijl hij onder toezicht staat van Animaste.
5.2. Animaste is niet aansprakelijk voor schade aan het huisdier, zonder enige opzet aangebracht door Animaste.
5.3. Animaste is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de Klant, mits aantoonbaar van gebruik gemaakt van de bij Animaste aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
5.4. Eventueel gemaakte kosten als gevolg van, bij Animaste opgelopen ziektes, verwondingen, aandoeningen of het overlijden van het huisdier, zijn volledig voor rekening van de Klant.
5.5. Indien de aansprakelijkheid van Animaste voor schade van de Klant moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.
5.6. Animaste is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de Service.
5.7. Animaste is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of de inboedel van de Klant ten gevolge van een vuile of natte hond.

 

Artikel 6: tarieven en betalingen
6.1. Alle op de overeenkomst weergegeven tarieven zijn per Service en vrijgesteld van BTW. De normale tarieven kunnen ten alle tijde geraadpleegd worden via de website www.animaste.be of kunnen op verzoek opgevraagd worden.
6.2. Alle op de website weergegeven tarieven zijn excl. kilometervergoeding. Deze wordt apart aangerekend indien van toepassing.
6.3. De vergoeding voor het uitvoeren van de Service door Animaste wordt duidelijk vermeld op de overeenkomst en met akkoord van de Klant ondertekend. Vanaf dan is er geen betwisting over de prijs meer mogelijk. De vergoeding dient door de Klant aan Animaste betaald te worden vóór aanvang van de Service. Indien de betaling niet ontvangen werd bij aanvang van de Service, zal deze niet uitgevoerd worden.
6.4. Extra kosten die niet omschreven werden in de overeenkomst, dienen door de Klant binnen de 8 dagen voldaan te worden.
6.5. Betalingen voor het uitvoeren van de Service door Animaste en voor extra kosten, geschieden op basis van contante betaling of via overschrijving op de bankrekening van Animaste.
6.6. Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal Animaste de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en zullen de incassokosten op de Klant verhaald worden.
6.7. De klant kan een factuur voor de service vragen. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door verstrijken van de termijn. In geval van niet betaling op de vervaldag is de Klant gehouden bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderd vastgesteld op 12%, met een minimum van 25€. Tevens zal een verwijlinterest van 12% per jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van de Klant. Alle klachten dienen binnen de 5 dagen aangetekend te gebeuren. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht.

Nieuws

Promo

Facebook Image