ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (enkel geldig voor aankopen via onze webshop: verkoop op afstand)

Belangrijke opmerking : De Gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen ! Als je jonger bent dan 18 jaar heb je een duidelijke toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

 

De verkoopsite  http://www.animaste.be (hierna « Site » genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor elke internetgebruiker (hierna « Internetter » genoemd). De Site werd opgemaakt door de onderneming Animaste (hierna « Animaste » genoemd), éénmanszaak met maatschappelijke zetel gevestigd te Koekoekstraat 77 te 1755 Gooik, België, Ondernemingsnr. : BE 0846.950.055, tevens verdeelpunt van Dog’s Friend Outdoor, maatschappelijke zetel gevestigd te Molenstraat 191, te 8800 Roeselare, België, RPR - BTW-nr. BE 882.867.274 Via de Site kan Animaste producten (hierna « Producten » genoemd) te koop aanbieden aan Internetters die op de site surfen (hierna « Gebruikers » genoemd). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Animaste gezamenlijk de « Partijen » en afzonderlijk « Partij » worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan « Koper » wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper. Elke Gebruiker die aankopen op de Site wil verrichten, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag Gebruiker van de Site zijn, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de Site en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de Site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 7 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven. Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door Animaste. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of ingeval Animaste van oordeel is dat artikels te vaak werden teruggezonden of verloren. Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker. Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling. Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij deze voorwaarden niet wijzigt.

 

Artikel 1. Voorwerp De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online-verkoop van de op de Site te koop aangeboden Producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop op BENELUX grondgebied, met uitsluiting van alle andere documenten, met name de algemene verkoopsvoorwaarden als bedoeld in de postordercatalogus van de door Animaste via de post verdeelde Producten. De verkoop kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naar keuze van de koper.

 

Artikel 2. Producten - Prijzen

2.1. Producten De door Animaste aangeboden Producten zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd, zolang de voorraad strekt. Indien één van de Producten niet beschikbaar is, wordt de Koper uiterlijk bij levering van de bestelling hiervan in kennis gesteld. Er wordt nu reeds bepaald dat Animaste het of de niet beschikbare Product(en) mag vervangen door één of meerdere soortgelijke Product(en) die op zijn minst van gelijke waarde zijn. Indien de Koper het in de plaats gesteld Product niet wil behouden, kan hij het vervangen Product doen terugbetalen, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4 en 7. De illustrerende teksten en foto’s bij de Producten vallen niet onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst. Animaste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke fouten in deze foto’s en/of teksten.

 

2.2. Prijzen De prijzen zijn opgegeven in Euro en zijn geldig in de BENELUX. Eventuele kortingen, recyclagebijdrages, alsook de op de besteldatum toepasselijke BTW zijn in de prijs verrekend. In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met de verwerkingskosten van de bestelling waarvan sprake is artikel 2.3. Zij zullen aanvullend in rekening worden gebracht na de definitieve bevestiging van de bestelling. De factuur die aan de Gebruiker zal geadresseerd worden bij de levering van het pakje, zal dus de prijs van de producten, alsook de verwerkingskosten van de bestelling omvatten. De opgegeven prijzen zijn gewaarborgd tot de aangeduide datum, zolang de voorraad strekt, behoudens in geval van aanzienlijke wijzigingen van de kosten, met name van de BTW, en onverminderd drukfouten of nalatigheden. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat in voorkomend geval toegestane promoties in de vorm van reductiebonnen uitsluitend geldig zijn voor één enkele bestelling per gezin en gedurende de opgegeven geldigheidstermijn. Animaste behoudt zich het recht om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de Gebruiker stemt hiermee in. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn.

 

2.3. Verwerkingskosten van de bestelling De verwerkingskosten van de bestelling bestaan uit een deelname in de verzendingskosten (porto en verpakking) en een deelname in de betalingskosten (beheer en incasso) waarvan sprake is in artikel 6.

 

2.3.1. De deelname in de verzendingskosten (verzending en verpakking, toeslag 24u) van het pakje varieert in functie van het bestelde artikel, volgens de volgende tariefstructuur : : Voor een gewone levering (t.t.z. niet binnen 24 uur), en behalve voor artikelen met de vermelding L0 of L1 in de verkooptekst, zal zes euro en vijftig cent (6,50 EUR) worden gefactureerd voor de deelname in de verzendingskosten. Animaste behoudt zich het recht om dit bedrag te wijzigen naargelang de evolutie van de posttarieven Voor elke bestelling van één of meerdere artikelen met de vermelding L0 in de catalogus, zal de deelname in de verzendingskosten vijftien Euro (15 EUR) bedragen. Voor elke bestelling van één of meerdere artikelen met de vermelding L1 in de catalogus, zal de deelname in de verzendingskosten vijfenveertig Euro (45 EUR) bedragen De deelname in de verzendingskosten wordt slechts één keer aangerekend, zelfs al wordt de bestelling in meerdere keren geleverd. De deelname in de verzendingskosten is enkel verschuldigd als u uw bestelling volledig of gedeeltelijk behoudt. Bij retour van uw volledige bestelling, is een deelname in retourkosten verschuldigd, en zijn ook de eventuele postkosten voor uw rekening. De deelnames in kwestie zijn identiek en worden berekend volgens de tarifering hierboven vermeld. In geval van levering van één of meerdere artikelen te Koekoekstraat 77 te 1755 Gooik, België, zijn er geen verzendingskosten verschuldigd. Deze plaats van levering moet duidelijk vermeld worden op de bestelbon.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2.3.2. Naargelang de betalingswijze volgens de aanwijzingen gedetailleerd in artikel 6, kunnen er bijkomende betalingskosten ( beheer en incasso ) worden verrekend. Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling 3.1. Navigeren op de site De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de diverse Producten die Animaste aldaar te koop aanbiedt. De Gebruiker kan vrij op de diverse pagina’s van de Site navigeren, zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

 

Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling
3.1. Navigeren op de site
De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de diverse Producten die Animaste aldaar te koop aanbiedt.
De Gebruiker kan vrij op de diverse pagina’s van de Site navigeren, zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

 

3.2. Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje « Toevoegen aan winkelwagen» te klikken. De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om :

•         een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te verkrijgen, door te klikken op "Toon winkelwagen",

•         eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door te klikken op «Toevoegen/bewerken informatie factuuradres» of «Toevoegen/bewerken verzendadres»; de correctie is evenwel niet meer mogelijk eens de Gebruiker op "Bevestig bestelling" heeft geklikt ; •         de selectie van Producten te beëindigen en deze Producten te bestellen door te klikken op "Bevestig bestelling".

De Gebruiker kan de door hem gekozen Producten bestellen door eerst te klikken op «Toevoegen/bewerken informatie factuuradres» onder “Factuur aan” en zich vervolgens te identificeren. In dit laatste geval dient de Gebruiker het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens (aangeduid met een *) in te toetsen, zoals zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven. De gebruiker aanvaardt dat het invoeren van identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit. De Gebruiker dient eveneens het vakje “Ik ga akkoord met de leveringsvoorwaarden” aan te vinken, waaruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Als het formulier ingevuld is dient de Gebruiker op “Registreren en bestellen” te klikken. Er verschijnt dan een vermelding dat de registratie  afgerond is.

Als de Gebruiker eenmaal geregistreerd is, dient hij het leveringsadres te kiezen indien dit een ander adres dan het facturatieadres is. (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). Hiervoor dient de Gebruiker op de knop «Toevoegen/bewerken verzendadres» onder “Verzend naar” te klikken. Het formulier dat wordt geopend dient op dezelfde wijze als bij het facturatieadres ingevuld te worden. De Gebruiker dient dan te klikken op “Opslaan”.  Onder deze gegevens vershijnt de bestelbon op het scherm met de volgende gegevens : de naam, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen  Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling (met uitzondering van de verwerkingskosten waarvan sprake in artikel 2.3). De Gebruiker dient hier de verzend- en betaalmethode te kiezen. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6. De normale verzendkosten (€6,50) worden automatisch bij het totaal bedrag gevoegd. Indien er speciale verzendkosten (zie webshop) aangerekend moeten worden, wordt het totale bedrag u na bestelling per mail toegezonden. Vervolgens dient de Gebruiker op de knop onderaan“ Bevestig bestelling’ te klikken.  De Gebruiker krijgt vervolgens een bevestiging van de bestelling per mail toegestuurd.   

 

3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de Gebruiker op « Bevestig bestelling » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd : de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Animaste, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Animaste. In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgave van reden, af te zien van de aankoop binnen de tien (10) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door Animaste. 

 

3.4. Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Animaste verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven. In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de portkosten. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de producten, alsook de verwerkingskosten, en in voorkomend geval, de betalings- en portkosten van de bestelling omvatten.

 

Artikel 4. Levering

4.1. Termijnen De volgende leveringstermijnen zijn van toepassing : 

Normale termijn Voor alle artikelen bedraagt de verzendingstermijn maximum 4 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de bestelling door de Koper. Deze verzendingstermijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van de artikelen bij Animaste, die als verdeelpunt van Dog’s Friend Outdoor optreedt. ·         Levering op afspraak Voor zware artikelen met de vermelding L0 of L1 in de verkooptekst, of met een speciale vermelding, wordt de Koper per mail op de hoogte gebracht van de leveringsdatum. Als de voorgestelde datum hem niet schikt, neemt hij per mail contact op met Animaste op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . In het geval de bestelling niet kan uitgevoerd worden binnen een maximale termijn van 30 werkdagen, vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de bestelling door de Koper, beschikt deze laatste over het recht af te zien van de Koop. Voor de bestellingen waarvan de bevestiging verzonden aan de Koper vermeldt 'beschikbaar binnen x weken’, wordt de maximale leveringstermijn van 30 werkdagen vermeerderd met het aantal weken in kwestie.

 

4.2. Leveringsadres

De door de Koper bestelde Producten worden uitsluitend in de BENELUX geleverd, op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld, of afgehaald (op afspraak) op het adres van Animaste, Koekoekstraat 77 te 1755 Gooik. De Producten worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Animaste stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn uitloopt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin als voor verlies van de bestelde Producten of bij staking. De vervoersrisico’s zijn voor rekening van de Koper, die binnen drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij de postdiensten of bij de vervoerder moet indienen. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de leveringskosten. Alle andere risico’s van verlies van en schade aan de Producten worden overgedragen aan de Koper bij de levering.

 

Artikel 5. Recht om af te zien van aankoop

De Koper heeft tien (10) kalenderdagen de tijd om op eigen kosten het of de door hem bestelde Product(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. Het of de Product(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en conditionering naar het volgende adres : Animaste, Koekoekstraat 77 te 1755 Gooik, België. Het bewijs van terugzending door de Post dient verplicht te worden gevalideerd. Alle informatie betreffende de terugzendingen zijn eveneens vermeld op de rugzijde van de leveringsborderellen. Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal Animaste de Koper binnen dertig (30) dagen nadat Animaste het pakje ontvangen heeft (de ontvangstdatum door Animaste strekt tot kennisgeving aan Animaste van het feit dat de Koper zijn recht heeft uitgeoefend om van de aankoop af te zien), de door hem gestorte bedragen terugbetalen, met uitzondering van de kosten om de Producten terug te zenden naar Animaste, welke ten laste van de Koper blijven.

 

Artikel 6. Betaling

Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten met zich mee zoals vermeld in artikel 2.3 en, in voorkomend geval, een deelname in de betalingskosten, in functie van de gekozen betalingswijze (punt 4 en 5 hierna). Worden niet aanvaard als betalingswijze : postzegels, overschrijvingen gevoegd bij de bestelling, alsook cheques. Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de Koper gevraagd om uit de onderstaande betalingswijzen te kiezen : Vooruitbetaling op (hierna vernoemde) rekening van Animaste of betaling bij levering/afhaling.

IBAN : BE34 7512 0594 5790             BIC: AXABBE22

 

Artikel 7. Garanties

De Koper dient zorgvuldig de garantiebon te bewaren : hij hangt aan het leveringsborderel. Een afwijking bij de ontvangst van het pakje : De Koper hoeft niet te aarzelen om contact op te nemen met Animaste. Wordt het pakje geleverd per vrachtwagen, dan neemt de chauffeur het artikel meteen terug en zorgt Animaste voor de verdere afhandeling.  

 

7.1. Een artikel omruilen of teruggeven Als een artikel niet bevalt, heeft de Koper tien (10) kalenderdagen om het artikel terug te sturen in de oorspronkelijke verpakking. Deze termijn van tien (10) kalenderdagen dient verplicht nageleefd te worden.

Elk geretourneerd artikel moet volledig en in nieuwe staat zijn. Worden niet teruggenomen :

·         artikelen beschadigd of bevuild door de Koper, alsook gedragen kledij.

·         artikelen die niet in de oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, onvolledige artikelen, artikelen waarvan de handleiding, het montageplan en/of onderdelen of accessoires ontbreken.

·         artikelen beschadigd door onachtzaamheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of de Koper zelf.

·         artikelen die teruggezonden worden in deze staat, blijven bij Animaste ter beschikking van de Koper die ze dient te betalen. In geval van abnormale of overmatige terugzendingen behoudt Animaste zich het recht om een volgende bestelling te weigeren. Bij terugbetaling en als de Koper zijn bankrekeningnummer niet heeft doorgegeven, ontvangt hij een waardebon (1 jaar geldig). voor een volgende aankoop. De Koper kan de bon binnen de maand naar Animaste terugzenden, samen met zijn bankrekeningnummer om per overschrijving terugbetaald te worden. Alle uitleg bevindt zich op de keerzijde van het leveringsborderel (3). De Koper moet het terugzendingsbewijs laten valideren door de Post. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd. Als de artikelen gebreken vertonen, worden de portkosten terugbetaald aan Animaste. Bepaalde textielartikelen worden geleverd met een veiligheidsstempeltje dat aan het artikel gehecht dient te blijven tijdens het passen. De artikelen die teruggezonden worden zonder dit stempeltje, zullen niet terugbetaald of geruild kunnen worden. De deelname in de verzendkosten is enkel verschuldigd indien de Koper zijn bestelling volledig of deels behoudt. Bij retour van de volledige bestelling, is een deelname van minimum 6€ verschuldigd, bovenop de eventuele portkosten.

 

7.2. Uitzonderingen

De garantie is niet van toepassing :

·         bij normale slijtage van bepaalde onderdelen

·         bij professioneel, commercieel of collectief gebruik, of als het artikel gebruikt wordt voor andere doeleinden dan datgene waarvoor het dient.

·         bij verkeerd gebruik of niet-naleving van de gebruiksaanwijzing.

·         bij herstelling van een defect te wijten aan opzet of nalatigheid.

·         bij herstelling van een defect te wijten aan een ongeval, een brand, de bliksem, een storm of om het even welke andere natuurramp. ·         bij herstelling uitgevoerd door een derde of uzelf.

 

Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van de persoonsgegevens m.b.t. de Koper door Animaste, Koekoekstraat 77 te 1755 Gooik, Belgie, Ondernemingsnr. : BE 0846.950.055, verantwoordelijke van de verwerking, heeft tot doel de aanvaarding en de behandeling van zijn bestelling, de realisatie van statistieken en testen, het globale beheer van de relaties met de klanten, met inbegrip van de commerciële promotie van producten. De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief (Animaste, Koekoekstraat 77 te 1755 Gooik) of een mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of afdruk van zijn eID-identiteitskaart.

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen met het oog op marketingdoeleinden door Animaste en haar partners gebruikt worden. De Koper mag zich op elk ogenblik verzetten tegen deze mededeling door een brief of mail als volgt te verzenden : “ Ik verzet mij tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op marketingdoeleinden”.

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel (http://www.privacycommission.be/nl)..  

 

8.1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker heeft een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

 

Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Overmacht

Animaste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name de aanwezigheid van virussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand. Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven. Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal Animaste de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft Animaste de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor Animaste om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

 

9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

 

9.3. Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

 

9.4. Toepasselijk recht – Geldende rechtsbevoegdheid

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Animaste en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd.  

Nieuws

Promo

Facebook Image